< powrót

komunikat

Zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki Bonnier Business Polska Sp. z o.o. ze spółką Grupa Bankier.pl Sp. z o.o.

Zarządy Spółek Bonnier Business Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000024847, NIP:113-01-55-210, kapitał zakładowy 2.000.000 zł (Spółka Przejmująca) oraz Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1,  wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000258659,  NIP: 972-113-50-60, kapitał zakładowy 70.100 zł., (Spółka Przejmowana) niniejszym informują o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej, będącej jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, na Spółkę Przejmującą. Zarządy Spółki Przejmującej oraz  Spółki Przejmowanej niniejszym udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia uzgodniony w dniu 30 czerwca 2015r.

Pobierz dokument >>